PROPOZICE:
Případné doplnění informací bude vždy v předstihu zveřejňováno v sekci AKTUALITY.
Přihláška k pochodu:

1. Podáním přihlášky přes registrační formulář nejpozději do 26. 7. 2021.

2. Zaplacením příspěvku na organizaci do 10 dnů od potvrzení registrace.

Pokud registrace nebude uhrazena do 10-ti dnů od zaslání podkladů k platbě, tak je automaticky celá registrace zrušena. Již nebude zaslána výzva k úhradě.

V případě Vašeho zájmu účastnit se pochodu je třeba registraci provést znovu.

  • Varianta pochodu:

1. Příspěvek na organizaci pochodu 700,- Kč – v ceně je zahrnuto: Pamětní odznak na stuze se stužkou na špendlík, dekret k pamětnímu odznaku, studená strava, pitný režim.

2. Příspěvek na organizaci pochodu 350 Kč – v ceně je zahrnuto: Diplom o absolvování pochodu, studená strava, pitný režim.
Nárok na studenou stravu a pitný režim mají pouze přihlášení účastníci do 26.7.2021.

Organizační pokyny k pochodu:

Účastník, jenž je osobou starší 18 let, se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18 let se účastní pochodu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Účastník se může na doporučené trase pohybovat pouze vlastní silou a to chůzí nebo během. Všechny činnosti a předměty, které mohou ovlivňovat pochod, jsou zakázány. Výjimku tvoří turistické hole.

V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Účastník si po celou dobu pochodu nese s sebou organizátorem přidělenou kontrolní kartu s evidenčním číslem, kterou je povinen předložit označené osobě na kontrolním stanovišti a po absolvování pochodu tuto kartu odevzdat v cíli v místě tomu určeném, zpravidla v místě registrace.

Na trase budou rozmístěna kontrolní stanoviště. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrolních stanovišť. Při příchodu na kontrolní stanoviště se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou na kontrolní kartu.

Účastník je povinen dodržovat doporučenou trasu. Odbočení je povoleno pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy (obchod, restaurační zařízení, …) a to pouze po veřejných komunikacích nebo turistických trasách.

Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svém oděvu.

Účastník pochodu je povinen dodržovat příslušné zákony ČR vztahující se k pochodu:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, především dodržování zákazu kouření v lese, způsobování nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Dojde-li k porušení pravidel, jsou účastníci okamžitě vyloučeni z účasti na pochodu, vyřazeni ze seznamu účastníků pochodu a nedostanou žádnou kompenzaci ani odměnu.

Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

Nárok na ocenění vzniká:

1. Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na organizaci.

2. Dodržením pravidel pochodu.

3. Absolvováním trasy pochodu všemi kontrolními stanovišti.

Pamětní odznak na stuze a dekret k pamětnímu odznaku bude vydán každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění, po předložení kontrolní karty, okamžitě po absolvování pochodu. Účastníkovi, který se nezúčastní pochodu, pochod nedokončí nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem pro jeho porušení organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci nebo udělení ocenění.

Případné navrácení příspěvku:

100 % příspěvku je možné jen do 25. 6. 2021

50 % příspěvku je možné od 25. 06. 2021 a to pouze po předchozí dohodě s pořadatelem.

Příspěvek na organizaci bude účastníkům vrácen v plné výši v případě zrušení pochodu pořadatelem.

Pokud účastník nedokončí pochod do cíle, je povinen informovat telefonicky pořadatele. V opačném případě ponese veškeré náklady související s pátráním po jeho osobě. Jedná se o náklady Policie ČR a Integrovaného záchranného systému.

ORGANIZACE POCHODU:

Trasa 1 – 20 km
Trasa 2 – 10 km (rodiče s dětmi, veteráni nad 50 let)

Start – cíl pochodu: Holýšov

Začátek: 08:45 – 09:45 hodin registrace na startu.

Slavnostní nástup: – 09.00  hodin.

Možnost ubytování: Zdarma ve vlastních stanech v místě startu